31 marca 2022 r. w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod nr 10 odbyło się Walne Zebranie Członków PTIM SIMP Oddział Regionalny w Tarnowie.
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Oddziału PTIM SIMP w Tarnowie na kadencję 2022 do 2026 r. został ponownie Kol. Piotr GĘBIŚ.

 

W  skład  Zarządu  weszli  Koledzy:

Marek Strączek – vice prezes
Leszek Stachura – sekretarz
Franciszek Michał Dzik – członek

 

Wybrana  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie:

Sławomir Zachara – przewodniczący
Janusz Flek – sekretarz
Zdzisław Sowiźrał – członek

 

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy:

Piotr Gębiś
Franciszek Michał Dzik
Leszek Stachura
Andrzej Stopa
Sławomir Zachara

 

Nowo wybranym władzom Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.

03  marca  2022 r. w  budynku  Naczelnej  Organizacji  Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod nr 10 odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie .
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie na kadencję 2022 do 2026 r. został ponownie Kol. Lesław  Świętochowski.

W skład Zarządu weszli:
Janusz  Flek – wiceprzewodniczący, Eliza Krzyńska-Nawrocka – sekretarz, Łukasz Opaliński – skarbnik, Członkowie Zarządu – Katarzyna Burnat, Dariusz Płaczek, Paweł  Świętochowski .

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
Kol. Dorota Tomaszewska – przewodniczący Komisji
Kol. Zbigniew Wójcik – sekretarz Komisji
Kol. Andrzej  Stopa – członek Komisji

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału  SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy :
Sebastian Bielecki, Łukasz Ciepiela, Ireneusz Kochanowicz, Eliza Krzyńska-Nawrocka,  Łukasz Opaliński, Marek Strączek, Lesław Świętochowski, Paweł Świętochowski, Dorota Tomaszewska, Robert Wielgat, Zbigniew Wójcik, Tomasz Żarski

Nowo wybranym władzom Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie składamy  gratulacje i życzymy owocnej pracy.

IMG_20220303_175150240 IMG_20220303_175154814 IMG_20220303_175205877 IMG_20220303_175209333 IMG_20220303_175214076 IMG_20220303_175218337_HDR IMG_20220303_175224527 IMG_20220303_175229476 IMG_20220303_175236874 IMG_20220303_175242021 IMG_20220303_180418308_HDR IMG_20220303_180435010_HDR

Na  podstawie  § 56  Statutu  SIMP  w  imieniu  Zarządu  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie, zapraszam  wszystkich  Członków  Koła  na  Walne  Zebranie  Członków  SIMP, które  odbędzie  się  03  marca  2022 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie, Rynek 10 , II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Według  Statutu  SIMP

§ 55

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków SIMP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)  uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,
2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3)  rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej,
4)  wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
5)  wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału.

§ 56

1.Walne zebranie członków zwołuje zarząd koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2.W walnym zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO KOŁA MIEJSKIEGO  SIMP W TARNOWIE  03.03.2022 r.

1. Otwarcie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego  ( Prezes  Koła )
2. Przedstawienie  Zasad  Organizacyjnych Akcji Sprawozdawczo – Wyborczej  ( Prezes  Koła )
3. Zatwierdzenie  Porządku  Obrad   –  ( głosowanie jawne )
4. Wybór Przewodniczącego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego -  ( głosowanie jawne )
5. Wybór Prezydium  Zebrania .
6. Wybór Protokolanta Zebrania .
7. Wybór Komisji Mandatowej .
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
9. Wybór Komisji  Skrutacyjnej .
10. Sprawozdanie przewodniczącego  Zarządu  Koła  z  działalności  w  minionej  kadencji .
11. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  Koła  Miejskiego  SIMP .
12. Dyskusja  nad  przedstawionymi  sprawozdaniami .
13. Głosowanie  nad   wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Koła .
14. Wybory .

Zgodnie z § 25 pkt. 3 statutu SIMP – w jednostkach organizacyjnych terenowych – Koła SIMP i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek – o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo – wyborcze.
14.1. Wybory  prezesa  Zarządu  Koła
14.2. Wybory  Członków  Zarządu  Koła
14.3. Wybory  Komisji  Rewizyjnej  Koła
14.4. Wybory Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów  Oddziału  w  kwietniu 2022 r.
15. Dyskusja .
16. Podjęcie  Uchwały  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .
17. Zakończenie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .

Prezes  Koła  Miejskiego  SIMP
w  Tarnowie
Lesław  Świętochowski