Slajd1

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków SIMP na wyjazdowe Zebranie Oddziału, które odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej budynku biurowca Zakładów Mechanicznych Tarnów, ul. Kochanowskiego 30.

Proponowany porządek spotkania:

 • Powitanie przybyłych gości
 • Przedstawienie działalności SIMP
 • Wykład na temat: „Układy hamulcowe w pojazdach samochodowych”
 • Przyjęcie Deklaracji nowych Członków
 • Dyskusja
 • Zakończenie spotkania

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Zaproszenie SIMP-ZMT – 21.06.2018 r.

Prelekcja naukowo–techniczna dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej pod intrygującym tytułem :
„Pociąg czhał przestrzenią szybki jak myśl”- czyli słów kilka o technice w literaturze.

IMG_20180524_170015 IMG_20180524_170045 IMG_20180524_170112 IMG_20180524_170116 IMG_20180524_170234 IMG_20180524_170240 IMG_20180524_170244 IMG_20180524_170253

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam  wszystkich Członków Oddziału na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, Sala im. H. Ziemnickiego.

Porządek zebrania:

 • Wręczenie Legitymacji  Członkowskich
 • Sprawozdanie  z  XII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie
 • Relacja  z  Uroczystości   80 – lecia  Oddziału  SIMP  w  Rzeszowie
 • Informacja  o  obchodach  Jubileuszu 20 – lecia  PWSZ  w  Tarnowie
 • Prelekcja  Naukowo – Techniczna  przedstawiciela  PWSZ  w  Tarnowie

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

19 kwietnia 2018 r. w budynku Domu Technika NOT, Rynek 10 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie.
Prezesem Zarządu Oddziału na kadencję 2018 do 2022 r. wybrany został ponownie Kolega Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI.

Wybrano również Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Piotr GĘBIŚ – wiceprezes
Marek STRĄCZEK – wiceprezes
Janusz FLEK – Członek Prezydium
Sebastian BIELECKI – Członek Prezydium
Leszek STACHURA – sekretarz
Łukasz OPALIŃSKI – skarbnik
Franciszek, Michał DZIK – Członek Zarządu
Lucjan KORCZYKOWSKI – Członek Zarządu
Bogdan MAZUR – Członek Zarządu
Józef SETLIK – Członek Zarządu
Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI – Członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
Dariusz PŁACZEK – przewodniczący
Dorota TOMASZEWSKA – sekretarz
Zdzisław SOWIŹRAŁ – członek

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie :
Jan KIEĆ – przewodniczący
Eliza KRZYŃSKA – NAWROCKA – sekretarz
Krzysztof PIKUL – członek

Delegatami na XXXIV WALNY ZJAZD DELEGATÓW SIMP W RYDZYNIE zostali wybrani :
Piotr GĘBIŚ i Marek STRĄCZEK

Prezes Oddziału, Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI ma zagwarantowany udział w Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie automatycznie jako Członek Honorowy SIMP.

Wybrano również Delegatów do Rady NOT w Tarnowie w osobach Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, Piotr GĘBIŚ i Janusz FLEK.

Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP, które odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16:15 w Domu Technika FSNT – NOT w Tarnowie, II piętro, Sala im. Henryka Ziemnickiego.

Delegaci Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie:
1. Sebastian  BIELECKI
2. Janusz       FLEK
3. J a n           KIEĆ
4. Lucjan        KORCZYKOWSKI
5. J e r z y      KRAKOWIECKI
6. Łukasz       OPALIŃSKI
7. R a f a ł      SROKA
8. Zdzisław    SOWIŹRAŁ
9. Leszek       STACHURA
10. M a r e k     STRĄCZEK
11. Lesław        ŚWIĘTOCHOWSKI
12. P a w e ł     ŚWIĘTOCHOWSKI

Delegaci Koła SIMP w FSE Tamel S.A.:
1. M a c i e j   CZERMAK
2. R o b e r t   GÓRSKI
3. Grzegorz    K O Ś
4. J ó z e f      SETLIK

Delegaci Koła SIMP w WUCH PZL Dębica:
1. Bogusław  DUDEK
2. Bogdan     MAZUR
3. Krzysztof   PAWEŁEK
4. Zdzisław    WARZECHA
5. Augustyn   WÓJCIK

Delegaci PTIM Oddział Regionalny w Tarnowie:
1. Waldemar  BONDEREK
2. Franciszek Michał  DZIK
3. P i o t r       GĘBIŚ
4. Krzysztof    PIKUL
5. Sławomir    ZACHARA

OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA !

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

22 marca 2018 r. w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod Nr 10 odbyło się Walne Zebranie  Członków  PTIM SIMP Oddział Regionalny w Tarnowie .
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Oddziału PTIM SIMP w Tarnowie na kadencję 2018 do 2022 r. został ponownie Kol. Piotr GĘBIŚ

W skład Zarządu weszli Koledzy:
Marek Strączek – vice prezes
Leszek Stachura – sekretarz
Krzysztof Pikul – członek
Franciszek Michał Dzik – członek
Lucjan Korczykowski – członek

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
Jan Kiec – przewodniczący
Waldemar Bonderek – sekretarz
Sławomir Zachara – członek

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddział  SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy :
Piotr Gębiś
Franciszek Michał Dzik
Krzysztof Pikul
Waldemar Bonderek
Sławomir Zachara

Nowo wybranym władzom Oddziału Rejonowego PTIM SIMP w Tarnowie składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.

22  lutego  2018 r. w  budynku  Naczelnej  Organizacji  Technicznej – NOT  na  tarnowskiej Starówce  pod  Nr 10  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie .
W  wyniku  przeprowadzonych  wyborów  prezesem  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie  na  kadencję  2018 do  2022 r.  został  ponownie  Kol. Lesław  Świętochowski.

W  skład  Zarządu  weszli  Koledzy:
Janusz  Flek – wiceprzewodniczący , Łukasz Opaliński – sekretarz , Leszek  Stachura – skarbnik , Członkowie Zarządu – Lucjan  Korczykowski , Marek  Strączek , Paweł  Świętochowski .

Wybrana  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie :
Kol. Zdzisław  Sowiźrał – przewodniczący Komisji
Kol. Andrzej  Stopa – sekretarz Komisji
Kol. Jerzy Krakowiecki – członek Komisji

Delegatami  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  wybrani  zostali  Koledzy :
Sebastian Bielecki , Janusz Flek , Jana Kieć , Lucjan Korczykowski , Jerzy Krakowiecki , Łukasz Opaliński , Zdzisław Sowiźrał , Rafał Sroka , Leszek Stachura , Marek Strączek , Lesław Świętochowski , Paweł Świętochowski.

Nowo wybranym władzom Koła  Miejskiego  SIMP w Tarnowie składamy  gratulacje i życzymy owocnej pracy.

Niezwykle miło mi przekazać wiadomość i zaprosić na IX Seminarium Naukowe PWSZ, które odbędzie się w poniedziałek 19.02.2018 w sali B028 o godzinie 13.00. Prelegentem będzie Pan dr inz Tomasz Bardel, który opowie o swoich badaniach geologicznych obszaru miasta Tarnów wraz z praktycznymi konkluzjami, które z jego pracy wynikają.

dr inż. Tomasz Bardel
Czy Tarnów ma grunty korzystne pod zabudowę?

Gdzie w Tarnowie można spotkać grunty sprzed ponad 10 milionów lat i jaka była rzeźba tego regionu przed zlodowaceniem? Czy warunki gruntowe mają wpływ na lokalizację historycznych i współczesnych budowli Tarnowa? Znajomość budowy geologicznej, w tym genezy, litologii i warunków zalegania osadów oparta o analizę kilku tysięcy otworów wiertniczych pozwala odpowiedzieć na te pytania, a nadto umożliwiła zobrazowanie na mapach terenów o odmiennej przydatności budowlanej miasta Tarnowa. Nieprzewidziane dodatkowe koszty ponoszone w trakcie budowy oraz wydłużenie czasu realizacji inwestycji w największym stopniu wynikają z braku lub z nieodpowiedniego rozpoznania podłoża posadowienia. Regionalna charakterystyka gruntów Tarnowa może posłużyć dla planistycznych zamierzeń zagospodarowania terenów miejskich, jak również będzie bardzo pomocna dla wstępnego określenia możliwości zabudowy dla konkretnych obiektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Badan Naukowych lub pod linkiem:
https://pwsztar.edu.pl/tarnow-kryje-ziemia-seminarium-nau…/…
Serdecznie pozdrawiam

Rafał Kurczab
Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych PWSZ