Na  podstawie  § 56  Statutu  SIMP  w  imieniu  Zarządu  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie, zapraszam  wszystkich  Członków  Koła  na  Walne  Zebranie  Członków  SIMP, które  odbędzie  się  22  lutego  2018 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie, Rynek 10 , II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Według  Statutu  SIMP

§ 55

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków SIMP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)  uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,
2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3)  rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej,
4)  wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
5)  wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału.

§ 56

1.Walne zebranie członków zwołuje zarząd koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2.W walnym zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO KOŁA MIEJSKIEGO  SIMP W TARNOWIE  22.02.2018 r.

1. Otwarcie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego  ( Prezes  Koła )
2. Przedstawienie  Zasad  Organizacyjnych Akcji Sprawozdawczo – Wyborczej  ( Prezes  Koła )
3. Zatwierdzenie  Porządku  Obrad   –  ( głosowanie jawne )
4. Wybór Przewodniczącego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego -  ( głosowanie jawne )
5. Wybór Prezydium  Zebrania .
6. Wybór Protokolanta Zebrania .
7. Wybór Komisji Mandatowej .
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
9. Wybór Komisji  Skrutacyjnej .
10. Sprawozdanie przewodniczącego  Zarządu  Koła  z  działalności  w  minionej  kadencji .
11. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  Koła  Miejskiego  SIMP .
12. Dyskusja  nad  przedstawionymi  sprawozdaniami .
13. Głosowanie  nad   wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Koła .
14. Wybory .

Zgodnie z § 25 pkt. 3 statutu SIMP – w jednostkach organizacyjnych terenowych – Koła SIMP i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek – o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo – wyborcze.
14.1. Wybory  prezesa  Zarządu  Koła
14.2. Wybory  Członków  Zarządu  Koła
14.3. Wybory  Komisji  Rewizyjnej  Koła
14.4. Wybory Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów  Oddziału  w  dniu 24 kwietnia 2014 r.
15. Dyskusja .
16. Podjęcie  Uchwały  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .
17. Zakończenie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .

Prezes  Koła  Miejskiego  SIMP
w  Tarnowie
Lesław  Świętochowski

Tradycyjnie  jak  co  roku  zapraszam  Koleżanki  i  Kolegów  na  Spotkanie  Noworoczno-Opłatkowe  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie, które  odbędzie  się  w  czwartek  18 stycznia  2018 r. o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  Terenowej  Jednostki  Organizacyjnej  FSNT  NOT  w  Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

 

ZAPROSZENIE

W środę, 29 listopada 2017 r. w Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na tarnowskiej Starówce pod nr 10  odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze  Rady  NOT. Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie po śmierci  mgr inż. Jacka SUMERY.  Delegaci Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie Kol. mgr inż. Piotra GĘBISIA.

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie gratulujemy Koledze Piotrowi GĘBISIOWI wyboru na tak zaszczytną funkcję i liczymy na owocną współpracę.


IMG_8341

Pogrążeni w smutku i żalu zawiadamiamy, że 28 października 2017 r.
zmarł  w wieku 76 lat js_k
Ś.P.  Jacek  Sumera

Prezes Zarządu TJO-Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie
Zasłużony pracownik Energetyki Tarnowskiej,
wieloletni Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy Zakładu Energetycznego Tarnów S.A.,
później ENION S.A.,
członek Zarządu ZET S.A. w latach 1993-2004.

 Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniony w ZET od 1965 r., najpierw
w Wydziale Inwestycji, pełniąc do 1991 r. obowiązki Dyrektora Inwestycji i Remontów.

 W 1991 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych,
pionem tym kierował do przejścia na emeryturę w 2007 r.

 Aktywny członek licznych zespołów naukowych przy PTPiREE.

 Prezes Tarnowskiej Rady NOT od 2001 r., członek Rady Krajowej NOT, członek SEP,

 Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa;
zaangażowany w integrację i rozwój tarnowskich społeczności technicznych.

 Pasjonat historii i sztuki, erudyta. Człowiek szlachetny i dobry,
traktował ludzi i ich sprawy z troską, życzliwością i uwagą.

 Odznaczony Srebrnym i Złotym krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Energetyki.

IMG_20171031_092757

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam  wszystkich Członków Oddziału na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 09 listopada 2017 r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10 , II piętro , Sala im. H. Ziemnickiego. W programie Zebrania przewidziano między innymi prezentację patriotyczno-historyczną o generale Aurelim Serda Teodorskim oraz wykład o tematyce naukowo-technicznej przygotowany przez dr inż. Sebastiana Bieleckiego pt. „Spontaniczne pękanie szkła hartowanego”.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

W związku z dużym zainteresowaniem w zakresie szkoleń dedykowanych biegłym sądowym oraz koniecznością stałego podnoszenia poziomu ich wiedzy informuję, iż stworzyliśmy szkolenie dla biegłych z zakresu nauk technicznych, a jednocześnie nie wykluczając uczestnictwa biegłych z innych specjalności.
Wskazuję, iż program został stworzony z myślą o biegłych sądowych z zakresu maszyn, urządzeń, pojazdów, majątku ruchomego oraz innych specjalności, którzy sporządzają opinie techniczne oraz wyceny w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 w dn.  9 września 2017 r. w godz. 10.00 —16.00 w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w sali F (piętro II).

Szkolenie poprowadzi: Sądzia SR Zbigniew Miczek (członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda) oraz dyrektor CIR OW SIMP Krzysztof Niczyporuk.

W załączniku program szkolenia.

Szczegółowy program znajduje się pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXc0N3V1V5cEhlQTg/view

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXTWw5ZUMyRzJMNUU/view

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXTWw5ZUMyRzJMNUU/view

Program szkolenia 9 IX 2017 r.

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne „Biesiada przy grillu” , które odbędzie się 14 września 2017 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski