W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków SIMP na wyjazdowe Zebranie Oddziału, które odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 16:30 w Instytucie Politechnicznym PWSZ Tarnów – budynek C, ul. Mickiewicza 8. Zbiórka uczestników w holu budynku godz. 16:20.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia, prezesi tarnowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a zarazem członkowie Zarządu Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Tarnowie uczcili pamięć i oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.  Na grobie Henryka Ziemnickiego, uczestnika tamtych wydarzeń złożono wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą i zapalono znicze. Mgr inż. Henryk Ziemnicki – założyciel i pierwszy prezes SEP, dowódca Kompanii Armii Krajowej ps. „OLBROMSKI”, zasłużony pracownik energetyki i niestrudzony działacz społeczny ma stałe miejsce w naszej pamięci.

Trzeba dodać, że przed wielu laty pomysłodawcą takiej formy uczczenia uczestników i walk Powstania Warszawskiego w Tarnowie był zmarły w 2017r. prezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie mgr inż. Jacek Sumera.

21 czerwca 2018 r. w Zakładach Mechanicznych „TARNÓW”, odbyło się wyjazdowe Zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie. Było to spotkanie organizacyjne w sprawie reaktywowania działalności SIMP w Zakładach Mechanicznych. Na spotkanie to wspólnie zaprosili zainteresowane osoby prezes Oddziału SIMP w Tarnowie Lesław Świętochowski, prezes Zarządu ZMT Pan Henryk Łabędź i dyrektor OBR Pan Tadeusz Świętek. W czasie spotkania Lesław Świętochowski przedstawił działalność SIMP w skali kraju, na poziomie Zarządu Głównego, Oddziału SIMP, Makroregionu Południowo-Wschodniego, Zjazdów SIMP, działalności naukowo-technicznej i rzeczoznawczej. Wykład na temat „Układy hamulcowe w pojazdach samochodowych” przedstawił Kol. Łukasz Ciepiela. Przyjęto również do Stowarzyszenia nowych, wartościowych Członków.

Slajd1

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków SIMP na wyjazdowe Zebranie Oddziału, które odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej budynku biurowca Zakładów Mechanicznych Tarnów, ul. Kochanowskiego 30.

Proponowany porządek spotkania:

 • Powitanie przybyłych gości
 • Przedstawienie działalności SIMP
 • Wykład na temat: „Układy hamulcowe w pojazdach samochodowych”
 • Przyjęcie Deklaracji nowych Członków
 • Dyskusja
 • Zakończenie spotkania

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Zaproszenie SIMP-ZMT – 21.06.2018 r.

Prelekcja naukowo–techniczna dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej pod intrygującym tytułem :
„Pociąg czhał przestrzenią szybki jak myśl”- czyli słów kilka o technice w literaturze.

IMG_20180524_170015 IMG_20180524_170045 IMG_20180524_170112 IMG_20180524_170116 IMG_20180524_170234 IMG_20180524_170240 IMG_20180524_170244 IMG_20180524_170253

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam  wszystkich Członków Oddziału na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, Sala im. H. Ziemnickiego.

Porządek zebrania:

 • Wręczenie Legitymacji  Członkowskich
 • Sprawozdanie  z  XII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie
 • Relacja  z  Uroczystości   80 – lecia  Oddziału  SIMP  w  Rzeszowie
 • Informacja  o  obchodach  Jubileuszu 20 – lecia  PWSZ  w  Tarnowie
 • Prelekcja  Naukowo – Techniczna  przedstawiciela  PWSZ  w  Tarnowie

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

19 kwietnia 2018 r. w budynku Domu Technika NOT, Rynek 10 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie.
Prezesem Zarządu Oddziału na kadencję 2018 do 2022 r. wybrany został ponownie Kolega Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI.

Wybrano również Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Piotr GĘBIŚ – wiceprezes
Marek STRĄCZEK – wiceprezes
Janusz FLEK – Członek Prezydium
Sebastian BIELECKI – Członek Prezydium
Leszek STACHURA – sekretarz
Łukasz OPALIŃSKI – skarbnik
Franciszek, Michał DZIK – Członek Zarządu
Lucjan KORCZYKOWSKI – Członek Zarządu
Bogdan MAZUR – Członek Zarządu
Józef SETLIK – Członek Zarządu
Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI – Członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
Dariusz PŁACZEK – przewodniczący
Dorota TOMASZEWSKA – sekretarz
Zdzisław SOWIŹRAŁ – członek

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie :
Jan KIEĆ – przewodniczący
Eliza KRZYŃSKA – NAWROCKA – sekretarz
Krzysztof PIKUL – członek

Delegatami na XXXIV WALNY ZJAZD DELEGATÓW SIMP W RYDZYNIE zostali wybrani :
Piotr GĘBIŚ i Marek STRĄCZEK

Prezes Oddziału, Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI ma zagwarantowany udział w Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie automatycznie jako Członek Honorowy SIMP.

Wybrano również Delegatów do Rady NOT w Tarnowie w osobach Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, Piotr GĘBIŚ i Janusz FLEK.

Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP, które odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16:15 w Domu Technika FSNT – NOT w Tarnowie, II piętro, Sala im. Henryka Ziemnickiego.

Delegaci Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie:
1. Sebastian  BIELECKI
2. Janusz       FLEK
3. J a n           KIEĆ
4. Lucjan        KORCZYKOWSKI
5. J e r z y      KRAKOWIECKI
6. Łukasz       OPALIŃSKI
7. R a f a ł      SROKA
8. Zdzisław    SOWIŹRAŁ
9. Leszek       STACHURA
10. M a r e k     STRĄCZEK
11. Lesław        ŚWIĘTOCHOWSKI
12. P a w e ł     ŚWIĘTOCHOWSKI

Delegaci Koła SIMP w FSE Tamel S.A.:
1. M a c i e j   CZERMAK
2. R o b e r t   GÓRSKI
3. Grzegorz    K O Ś
4. J ó z e f      SETLIK

Delegaci Koła SIMP w WUCH PZL Dębica:
1. Bogusław  DUDEK
2. Bogdan     MAZUR
3. Krzysztof   PAWEŁEK
4. Zdzisław    WARZECHA
5. Augustyn   WÓJCIK

Delegaci PTIM Oddział Regionalny w Tarnowie:
1. Waldemar  BONDEREK
2. Franciszek Michał  DZIK
3. P i o t r       GĘBIŚ
4. Krzysztof    PIKUL
5. Sławomir    ZACHARA

OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA !

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski