STANISŁAW MAREK

1930 – 2016

Z  głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy , że w dniu 19 lutego 2016 r. przeżywszy 85 lat zmarł nasz nieodżałowany Kolega Ś.P. Stanisław MAREK. Członek Honorowy SIMP , Honorowy Prezes Koła Miejskiego SIMP, wieloletni, zasłużony Członek Prezydium Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie, były pracownik Zakładów Mechanicznych Tarnów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we  wtorek, 23 lutego  2016 r. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarza  komunalnego w Tarnowie Krzyżu, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta  za spokój Duszy Ś.P. Zmarłego, po której ciało zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Aleksander Kopeć
( 1932 – 2015 )
HONOROWY  PREZES  NOT  i  SIMP

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2015 r. zmarł w wieku 83 lat nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel śp. dr inż. Aleksander Kopeć.

Był Przewodniczącym Rady Głównej NOT w latach 1976 – 1982 , Honorowym Prezesem NOT , długoletnim Przewodniczącym Rady SIMP , Przewodniczącym Zarządu Głównego SIMP , Prezesem Honorowym SIMP , Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.

Aleksander-Kopeć 1.1
Jego  pogrzeb  odbył się 2 grudnia 2015 r.  po  Mszy Św. o godz. 14.00 odprawionej w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach k/Chojnowa .

Cześć Jego Pamięci !

Zapraszam Członków Oddziału  SIMP w Tarnowie na Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Oddziału w roku 2015 . Zebranie odbędzie się 10 grudnia 2015 r. ( czwartek ) o godz. 16:30 w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. Henryka Ziemnickiego .

Prezes  Oddziału

SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału   na Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne przy grillu , które odbędzie się 17 września 2015 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Obowiązek  Pamięci

Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich stowarzyszeń technicznych.

mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP.

Jest otoczony szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT.  1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.

W tym roku przy mogile Henryka Ziemnickiego  spotkali  się  prezes NOT w Tarnowie Jacek SUMERA , prezes SEP Oddz. Tarnów  Antoni MAZIARKA , prezes SIMP  Oddział  Tarnów  Lesław  ŚWIĘTOCHOWSKI , prezes SITR Oddz. Tarnów Eugeniusz  TADEL  i czł. Zarządu Oddz. SITPChem  Oddz. Tarnów Stanisław  OCZKOWICZ .

Zapraszam na Zebranie Zarządu Oddziału SIMP , Koła Miejskiego SIMP , Koła SIMP Tamel S.A.  i Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział Tarnów , które odbędzie się 11 czerwca 2015 r. ( czwartek ) o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. Henryka Ziemnickiego .

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W dniach od 15 do 16 maja 2015 r. odbyło się w Kielcach dwudniowe posiedzenie Rady Oddziałów SIMP w Makroregionie Południowo – Wschodnim .W obradach uczestniczyli przedstawiciele Oddziałów z Rzeszowa , Starachowic , Kielc i Tarnowa .                                                                     Oddział Tarnowski reprezentowali Koledzy:  Lesław Świętochowski i Piotr Gębiś .
W pierwszym dniu uczestnicy Makroregionu zwiedzili ekspozycje wystawców Targi Kielce ” AUTOSTRADA POLSKA ” – XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego . Po południu i w godzinach wieczornych odbyła się zasadnicza część obrad , podczas której prezes Oddziału SIMP w Tarnowie , kol. Lesław Świętochowski przedstawił okolicznościową prezentację historyczno – techniczną pt. ” Co łączy Tarnów , Kielce i SIMP z okrętem podwodnym ORP SOKÓŁ „.
W drugim dniu  obrad 16 maja 2015 r. uczestnicy posiedzenia Makroregionu zwiedzali ruiny zamku w Chęcinach , Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni i Centrum Nauki im. Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim .

L5W  2015  roku  przypada  30 – ta  rocznica  wstąpienia  do  SIMP  i  25 – ta  rocznica  wyboru  na  prezesa  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie , kolegi  Lesława  Świętochowskiego .
Członkiem  SIMP  kol. Lesław Świętochowski jest od 1985 r.
Prezesem  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  kol. Lesław  Świętochowski jest od marca 1990 r.
Wywodzi  się  z  Koła  SIMP  przy  Fabryce  Silników  Elektrycznych  Tamel  S.A.  w  Tarnowie.
Kolega Lesław Świętochowski przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne SIMP od szeregowego członka  SIMP, przez  sekretarza  i przewodniczącego  Koła  Zakładowego , poprzez  prezesa  Oddziału, aż  po  Członka  Zarządu  Głównego  SIMP  w  Warszawie  w  latach 1990  do  roku  2002   ( trzy koleje kadencje , razem 12 lat ). Na  Członka  Zarządu  Głównego  SIMP  został  wybrany  na  pamiętnym Zjeździe  SIMP  w  Lublinie  mając  zaledwie  30  lat .  W  tym  czasie  z  ramienia  ZG SIMP  był  Przewodniczącym  Komisji  d.s.  Młodej Kadry  SIMP.  Jego  aktywna  działalność  w  tamtym  okresie  czasu, jak relacjonowali  koledzy  z  sąsiednich  Oddziałów  przyczyniła się  w  znacznym  stopniu  do  powstania  nowych, m. innymi  Uczelnianych  Kół  SIMP.
W roku 1992  kol.  Lesław  Świętochowski  był  głównym  inicjatorem  powstania  w  Tarnowie  Koła Miejskiego  SIMP , którego od roku 2010 po Kol. Stanisławie  MARKU  jest  aktualnie  prezesem.
W  latach  1991 do 2002  organizował  wyjazdy  na  Międzynarodowe Targi Techniczne do Poznania.
Co  roku  dzięki  jego  zdolnościom  organizacyjnym  i  marketingowym  udział  w  Targach  brało  udział  za  każdym  razem  ponad 40 osób  z  tzw. Kadry inżynieryjno – technicznej  zakładów  pracy  Tarnowa  i  regionu.
Wyjazdy  te  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem  i  uznaniem  ze  strony  uczestników.
Kolega  Lesław  Świętochowski  skupia  wokół  siebie  grono  zaangażowanych  działaczy  SIMP.
Przyciąga  swoją  osobowością  nowych , młodych  i  wartościowych  członków.
W  roku  2011  przyjął  do  Stowarzyszenia  swojego  syna  Pawła  studenta  Państwowej  Wyższej    Szkoły  Zawodowej  w  Tarnowie.
Organizuje  spotkania  przy  ognisku  integrujące  Członków  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie , jak  również  w  styczniu  u  progu  Nowego Roku  Spotkania  Opłatkowe.
Na  jego  terenie  powstają  nowe  ZORPOTY .  Ma  ich  już  w  Oddziale  4 , a  rysuje  się  szansa  na  2 kolejne.
Kol. Lesław Świętochowski posiada Złota Honorową Odznakę SIMP , Odznakę prof. Henryka Mierzejewskiego  i  Złotą  Honorową Odznakę  NOT.
Za  swoją  działalność  otrzymał  już  SREBRNY  i  ZŁOTY  KRZYŻ  ZASŁUGI.
Jego  działalność  stowarzyszeniowa  nie  ogranicza  się  tylko  do  SIMP.
Od  1993  roku  zasiada  w  Radzie  NOT  w  Tarnowie  jako  delegat  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie.
Jest członkiem Zarządu Rady NOT w Tarnowie , gdzie czynnie uczestniczy w przygotowywaniu Licznych Wystaw Fotograficznych  o tematyce  technicznej  jak  również  licznych  Konferencji Naukowo – technicznych  wspólnie  z  Zarządem  i  prezesem  Rady FSNT NOT  w  Tarnowie Kol. Jackiem  SUMERĄ.
Dobrze  reprezentuje  SIMP  w  środowisku  technicznym  miasta  i  regionu  tarnowskiego.
Jest aktywnym członkiem i uczestnikiem Spotkań Rady Porozumienia Oddziałów SIMP w MAKROREGIONIE  Południowo – Wschodnim.
Obecnie , prowadzony  przez  Kolegę  Lesława  Świętochowskiego  Oddział SIMP  w  Tarnowie ,  skupia  w  swoich  szeregach  około  120 członków.
W  Oddziale  działają  4  Koła  SIMP :
Koło Miejskie , Koło SIMP Tamel S.A. Koło SIMP w WUCH PZL Dębica i Koło Terenowe SIMP w Dębicy.
Oddział  posiada  Sekcje  i  Towarzystwa  Naukowo – Techniczne  SIMP.
Do wyróżniających się należy zaliczyć  Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział w Tarnowie pod przewodnictwem Kol. Piotra GĘBISIA – Członka ZG SIMP.
Oddział  posiada 2 – ch Członków Honorowych.
Są nimi  Koledzy : Polikarp Dudziak lat 88 i Stanisław Marek lat 85
Na  ostatnim  XXXIII  Walnym  Zjeździe  Delegatów  SIMP  w  Rydzynie , w październiku  2014 r. kol.  Lesław  Świętochowski  pełnił  zaszczytną  funkcję  wiceprzewodniczącego  Zjazdu.
Jest  powszechnie  lubianym , cenionym  i  szanowanym   kolegą.
Ma  duży  autorytet  w  środowisku  stowarzyszeniowym  i  zawodowym.

Życzymy  Koledze  Lesławowi  Świętochowskiemu  dalszych  długich  lat  życia  w  dobrym  zdrowiu , takiego  jak  dotąd  zapału  i  energii  w  prowadzeniu  Koła  Miejskiego  SIMP  i  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  oraz  sił  do  realizacji  dalszych  pomysłów , zamierzeń  i  wyzwań.

Życzymy  również  wierności  swoim  ideałom  i  hasłu , które  realizuje  z  widocznym  powodzeniem  przez  wszystkie  lata  prezesowania:

„ Zapał  i  zaangażowanie  młodych  członków  SIMP  łączyć  umiejętnie  z  dorobkiem  i  doświadczeniem  starszych  Kolegów  w  klimacie  wzajemnego  zrozumienia  i  szacunku ”

 Opracował :

Wiceprezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie
Janusz  Flek