Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne „Biesiada przy grillu” , które odbędzie się 14 września 2017 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

 Obowiązek Pamięci !

      Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich Stowarzyszeń Technicznych.

Od  wielu  już  lat  prezesi  i  przedstawiciele  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych  zrzeszonych  w  Tarnowskiej  Radzie  FSNT – NOT  spotykają  się  tradycyjnie  w  pierwszych  dniach  sierpnia  przy  grobie  Henryka  ZIEMNICKIEGO .
mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP, otoczony  jest szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT.
1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO – NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.
W  tym  roku   przy  mogile  Henryka  Ziemnickiego  spotkali  się  na  zdjęciu  od  lewej :
Prezes  SIMP  Oddział  Tarnów  Lesław  Świętochowski ,  Członek  Małopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  ( SEP ) Antoni  Kawik , Wiceprezes  SEP  Oddział  Tarnów  Władysław  Łabuz , prezes  SITPChem  Oddział  Tarnów  Zbigniew  Paprocki , prezes  SITR  Oddział  Tarnów  Eugeniusz  Tadel  i  prezes  PZITS  Oddział  Tarnów  Zbigniew  Łabuz.

8 czerwca 2017 r. Naukowcy z PWSZ po raz kolejny gościli na spotkaniu SIMP, które tradycyjnie odbyło się w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie.  Po raz kolejny było to bardzo owocne dla wzajemnej współpracy spotkanie.
Zebranie tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich składało się z dwóch części: informacyjno-sprawozdawczej i naukowo-popularyzującej. W pierwszej – Lesław Świętochowski, prezes Oddziału SIMP przedstawił i podsumował istotne dla działalności Stowarzyszenia wydarzenia 2017 roku.
Ważnym elementem spotkania było uroczyste wręczenie przez Prezesa Oddziału Kol. Lesława Świętochowskiego dyplomu wykładowcy SIMP z zakresu diagnostyki samochodowej, który otrzymał Kol. Łukasz Ciepiela.
Drugą część stanowił wykład  dr. inż. Łukasza Mika. W ciekawy sposób zaprezentował on zagadnienia, którymi zajmuje się w swoich badaniach naukowych.
Zgromadzeni w tarnowskim SIMP mogli wysłuchać wygłoszonego przez niego wykładu pt. „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN” oraz podyskutować na temat poruszanych w prezentacji zagadnieniach.
Warto dodać, że dr inż. Łukasz Mik niniejszym dołączył do grona prelegentów PWSZ, którzy dzielą się na zebraniach SIMP swoją wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i zawodowym. Należą już do niego także: dr inż. Daniel Król i  dr Rafał Kurczab.
W czerwcowym zebraniu uczestniczyli pracownicy PWSZ: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Łukasz Mik– Zastępca Kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych oraz dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Pilne !

Zapraszam Wszystkich Członków Oddziału SIMP na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 08 czerwca 2017 r. o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. H. Ziemnickiego .

Porządek  Zebrania:
1. Informacja o wydarzeniach w SIMP i NOT od stycznia do czerwca 2017 r.
2. Wykład dr inż. Łukasza Mika z PWSZ Tarnów pod tytułem „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN.”.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

Współpraca PWSZ i SIMP nabiera tempa

 20  kwietnia  2017 r. w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie odbyło się zebranie tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Państwowej Szkoły Zawodowej: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Podczas zebrania Prezes Oddziału SIMP – Lesław Świętochowski przedstawił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z działalności Stowarzyszenia, które miały już  dotychczas miejsce w 2017 roku.

Istotnym momentem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji  i  odznak członkowskich SIMP – wartym odnotowania jest fakt, że takową otrzymał dr inż. Sebastian Bielecki, i  inż. Rafał Sroka odbierając ją z rąk Prezesa Lesława Świętochowskiego.

Nie był to jedyny akcent podczas spotkania związany z PWSZ. W ramach rozwijającej się współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem dr Rafał Kurczab wygłosił interesujący wykład zatytułowany: „Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka.”

Ponadto dr Rafał Kurczab w zarysie przedstawił działalność Działu Badań Naukowych, a dr Eliza Krzyńska-Nawrocka zaprezentowała czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe”.

Prorektor ds. Ogólnych, Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz Prezes Oddziału Stowarzyszenia potwierdzili i podkreślili potrzebę współdziałania Uczelni z SIMP i NOT jako ważnej drogi dalszego wzajemnego rozwoju.

Pilne !

Zapraszam Wszystkich Członków Oddziału SIMP na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. H. Ziemnickiego .

Porządek  Zebrania:
1. Informacja o wydarzeniach w SIMP i NOT od stycznia do kwietnia 2017 r.
2. Wykład Pełnomocnika Rektora ds. Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie, Pana dr Rafała Kurczaba z Zakładu Chemii PWSZ, pt. Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka .

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

januszmatras
ur. 04.04.1948  -  zm. 27.02.2017

Janusz Matras zmarł w poniedziałek 27.02.2017 . Pogrzeb odbędzie się w środę 01.03. 2017 r. w Lipnicy Murowanej w kościele p.w. św. Andrzeja o godzinie 12.30. Mszę będzie poprzedzać różaniec o godzinie 12. Pochówek odbędzie się na nowym cmentarzu.

27 stycznia 2017 roku Szanowny Kolega inż. Polikarp Dudziak, Członek Honorowy SIMP obchodził swoje 90-te Urodziny.

Z tej okazji Dostojnego Jubilata odwiedził w Jego domu prezes Oddziału SIMP w Tarnowie, Kol. Lesław Świętochowski.

W imieniu swoim własnym i wszystkich Członków Oddziału złożył Koledze Polikarpowi Dudziakowi serdeczne życzenia potrzebnego zdrowia dziękując za dotychczasową działalność stowarzyszeniową, za wspieranie młodszych kolegów i przekazywanie bogatej wiedzy, doświadczenia zdobywanego przez długie lata pracy na różnych odpowiedzialnych stanowiskach od Koła Zakładowego poczynając poprzez pełnione funkcje w OBR Sprzętu Mechanicznego, w Sekcji Techniki Uzbrojenia, Zarządzie Oddziału SIMP, Kole Miejskim, aż po stanowisko dyrektora agendy gospodarczej SIMP ZORPOT .

Życzymy z całego serca Szanownemu Koledze w dalszym ciągu wiele satysfakcji i zadowolenia z dotychczasowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności na dalsze długie lata życia.

Zapraszam  na  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , PTIM SIMP Oddział Tarnów i Koła SIMP Tamel S.A.
Zebranie odbędzie  się  w  czwartek 16 lutego , o godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 , sala nr 222 im. H. Ziemnickiego , drugie  piętro . Zebranie poświęcone będzie między innymi 25 rocznicy Koła Miejskiego SIMP.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski