Archives

All posts for the month Styczeń, 2018

Na  podstawie  § 56  Statutu  SIMP  w  imieniu  Zarządu  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie, zapraszam  wszystkich  Członków  Koła  na  Walne  Zebranie  Członków  SIMP, które  odbędzie  się  22  lutego  2018 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie, Rynek 10 , II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Według  Statutu  SIMP

§ 55

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków SIMP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)  uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,
2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3)  rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej,
4)  wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
5)  wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału.

§ 56

1.Walne zebranie członków zwołuje zarząd koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2.W walnym zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO KOŁA MIEJSKIEGO  SIMP W TARNOWIE  22.02.2018 r.

1. Otwarcie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego  ( Prezes  Koła )
2. Przedstawienie  Zasad  Organizacyjnych Akcji Sprawozdawczo – Wyborczej  ( Prezes  Koła )
3. Zatwierdzenie  Porządku  Obrad   –  ( głosowanie jawne )
4. Wybór Przewodniczącego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego -  ( głosowanie jawne )
5. Wybór Prezydium  Zebrania .
6. Wybór Protokolanta Zebrania .
7. Wybór Komisji Mandatowej .
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
9. Wybór Komisji  Skrutacyjnej .
10. Sprawozdanie przewodniczącego  Zarządu  Koła  z  działalności  w  minionej  kadencji .
11. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  Koła  Miejskiego  SIMP .
12. Dyskusja  nad  przedstawionymi  sprawozdaniami .
13. Głosowanie  nad   wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Koła .
14. Wybory .

Zgodnie z § 25 pkt. 3 statutu SIMP – w jednostkach organizacyjnych terenowych – Koła SIMP i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek – o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo – wyborcze.
14.1. Wybory  prezesa  Zarządu  Koła
14.2. Wybory  Członków  Zarządu  Koła
14.3. Wybory  Komisji  Rewizyjnej  Koła
14.4. Wybory Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów  Oddziału  w  dniu 24 kwietnia 2014 r.
15. Dyskusja .
16. Podjęcie  Uchwały  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .
17. Zakończenie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .

Prezes  Koła  Miejskiego  SIMP
w  Tarnowie
Lesław  Świętochowski

Tradycyjnie  jak  co  roku  zapraszam  Koleżanki  i  Kolegów  na  Spotkanie  Noworoczno-Opłatkowe  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie, które  odbędzie  się  w  czwartek  18 stycznia  2018 r. o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  Terenowej  Jednostki  Organizacyjnej  FSNT  NOT  w  Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

 

ZAPROSZENIE