Archives

All posts for the month Kwiecień, 2018

19 kwietnia 2018 r. w budynku Domu Technika NOT, Rynek 10 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie.
Prezesem Zarządu Oddziału na kadencję 2018 do 2022 r. wybrany został ponownie Kolega Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI.

Wybrano również Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Piotr GĘBIŚ – wiceprezes
Marek STRĄCZEK – wiceprezes
Janusz FLEK – Członek Prezydium
Sebastian BIELECKI – Członek Prezydium
Leszek STACHURA – sekretarz
Łukasz OPALIŃSKI – skarbnik
Franciszek, Michał DZIK – Członek Zarządu
Lucjan KORCZYKOWSKI – Członek Zarządu
Bogdan MAZUR – Członek Zarządu
Józef SETLIK – Członek Zarządu
Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI – Członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
Dariusz PŁACZEK – przewodniczący
Dorota TOMASZEWSKA – sekretarz
Zdzisław SOWIŹRAŁ – członek

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie :
Jan KIEĆ – przewodniczący
Eliza KRZYŃSKA – NAWROCKA – sekretarz
Krzysztof PIKUL – członek

Delegatami na XXXIV WALNY ZJAZD DELEGATÓW SIMP W RYDZYNIE zostali wybrani :
Piotr GĘBIŚ i Marek STRĄCZEK

Prezes Oddziału, Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI ma zagwarantowany udział w Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie automatycznie jako Członek Honorowy SIMP.

Wybrano również Delegatów do Rady NOT w Tarnowie w osobach Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, Piotr GĘBIŚ i Janusz FLEK.

Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP, które odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16:15 w Domu Technika FSNT – NOT w Tarnowie, II piętro, Sala im. Henryka Ziemnickiego.

Delegaci Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie:
1. Sebastian  BIELECKI
2. Janusz       FLEK
3. J a n           KIEĆ
4. Lucjan        KORCZYKOWSKI
5. J e r z y      KRAKOWIECKI
6. Łukasz       OPALIŃSKI
7. R a f a ł      SROKA
8. Zdzisław    SOWIŹRAŁ
9. Leszek       STACHURA
10. M a r e k     STRĄCZEK
11. Lesław        ŚWIĘTOCHOWSKI
12. P a w e ł     ŚWIĘTOCHOWSKI

Delegaci Koła SIMP w FSE Tamel S.A.:
1. M a c i e j   CZERMAK
2. R o b e r t   GÓRSKI
3. Grzegorz    K O Ś
4. J ó z e f      SETLIK

Delegaci Koła SIMP w WUCH PZL Dębica:
1. Bogusław  DUDEK
2. Bogdan     MAZUR
3. Krzysztof   PAWEŁEK
4. Zdzisław    WARZECHA
5. Augustyn   WÓJCIK

Delegaci PTIM Oddział Regionalny w Tarnowie:
1. Waldemar  BONDEREK
2. Franciszek Michał  DZIK
3. P i o t r       GĘBIŚ
4. Krzysztof    PIKUL
5. Sławomir    ZACHARA

OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA !

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski