Archives

All posts for the month Luty, 2018

22  lutego  2018 r. w  budynku  Naczelnej  Organizacji  Technicznej – NOT  na  tarnowskiej Starówce  pod  Nr 10  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie .
W  wyniku  przeprowadzonych  wyborów  prezesem  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie  na  kadencję  2018 do  2022 r.  został  ponownie  Kol. Lesław  Świętochowski.

W  skład  Zarządu  weszli  Koledzy:
Janusz  Flek – wiceprzewodniczący , Łukasz Opaliński – sekretarz , Leszek  Stachura – skarbnik , Członkowie Zarządu – Lucjan  Korczykowski , Marek  Strączek , Paweł  Świętochowski .

Wybrana  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie :
Kol. Zdzisław  Sowiźrał – przewodniczący Komisji
Kol. Andrzej  Stopa – sekretarz Komisji
Kol. Jerzy Krakowiecki – członek Komisji

Delegatami  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  wybrani  zostali  Koledzy :
Sebastian Bielecki , Janusz Flek , Jana Kieć , Lucjan Korczykowski , Jerzy Krakowiecki , Łukasz Opaliński , Zdzisław Sowiźrał , Rafał Sroka , Leszek Stachura , Marek Strączek , Lesław Świętochowski , Paweł Świętochowski.

Nowo wybranym władzom Koła  Miejskiego  SIMP w Tarnowie składamy  gratulacje i życzymy owocnej pracy.

Niezwykle miło mi przekazać wiadomość i zaprosić na IX Seminarium Naukowe PWSZ, które odbędzie się w poniedziałek 19.02.2018 w sali B028 o godzinie 13.00. Prelegentem będzie Pan dr inz Tomasz Bardel, który opowie o swoich badaniach geologicznych obszaru miasta Tarnów wraz z praktycznymi konkluzjami, które z jego pracy wynikają.

dr inż. Tomasz Bardel
Czy Tarnów ma grunty korzystne pod zabudowę?

Gdzie w Tarnowie można spotkać grunty sprzed ponad 10 milionów lat i jaka była rzeźba tego regionu przed zlodowaceniem? Czy warunki gruntowe mają wpływ na lokalizację historycznych i współczesnych budowli Tarnowa? Znajomość budowy geologicznej, w tym genezy, litologii i warunków zalegania osadów oparta o analizę kilku tysięcy otworów wiertniczych pozwala odpowiedzieć na te pytania, a nadto umożliwiła zobrazowanie na mapach terenów o odmiennej przydatności budowlanej miasta Tarnowa. Nieprzewidziane dodatkowe koszty ponoszone w trakcie budowy oraz wydłużenie czasu realizacji inwestycji w największym stopniu wynikają z braku lub z nieodpowiedniego rozpoznania podłoża posadowienia. Regionalna charakterystyka gruntów Tarnowa może posłużyć dla planistycznych zamierzeń zagospodarowania terenów miejskich, jak również będzie bardzo pomocna dla wstępnego określenia możliwości zabudowy dla konkretnych obiektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Badan Naukowych lub pod linkiem:
https://pwsztar.edu.pl/tarnow-kryje-ziemia-seminarium-nau…/…
Serdecznie pozdrawiam

Rafał Kurczab
Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych PWSZ