Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
Tarnowski Komitet Organizacyjny
Jubileuszu 150-lecia Urodzin Jana Szczepanika

ma zaszczyt zaprosić na

Obchody
150. rocznicy Urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)

Tarnów, 12-14 czerwca 2022 r.

PROGRAM OBCHODÓW
12 czerwca – niedziela

 • 18:00 – Film o Janie Szczepaniku
 • 18:30 -  Koncert Zespołu RECEPCJA
 • 19:40  – Film o Janie Szczepaniku
 • 20:00  - Koncert Zespołu PECUTS – Szczepanikowie dla Szczepanika
  Amfiteatr Letni w Tarnowie, ul. Kopernika 2 (koncert biletowany)

13 czerwca – poniedziałek
Główne uroczystości Jubileuszowe

 • 9:00 – Powitanie Jana Szczepanika w Tarnowie

Pl. Jana III Sobieskiego

 • 9:30 – Msza św. w intencji polskich wynalazców

Bazylika katedralna pw. Narodzenia NMP w Tarnowie, Pl. Katedralny

 • 11:00 – Wspólna fotografia ze Szczepanikiem

Rynek

 • 11:30 – Złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Szczepanika

Plac Jana Szczepanika

 • 12:30 – Uroczysta Gala Jubileuszowa

Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy’ego 4 – wstęp za zaproszeniami

 • 18:00 – Wernisaż wystawy Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21

14 czerwca – wtorek

 • 10:00-17:00 Targi Innowacyjności  ITAR2022
  Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Gmach Ezaproszenie szczepanik2-7K zaproszenie szczepanik2-7K 2

28 kwietnia 2022 r. w budynku Domu Technika NOT, Rynek 10 odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie.
Prezesem Zarządu Oddziału na kadencję 2022 do 2026 r. wybrany został ponownie Kolega Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI.

Wybrano również Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Piotr GĘBIŚ – wiceprezes
Marek STRĄCZEK – wiceprezes
Janusz FLEK – Członek Prezydium
Sebastian BIELECKI – Członek Prezydium
Józef SETLIK – sekretarz
Leszek STACHURA – skarbnik
Franciszek, Michał DZIK – Członek Zarządu
Lucjan KORCZYKOWSKI – Członek Zarządu
Bogdan MAZUR – Członek Zarządu
Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI – Członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
Dariusz PŁACZEK – przewodniczący
Andrzej STOPA – sekretarz
Łukasz CIEPIELA – członek

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie :
Zbigniew WÓJCIK – przewodniczący
Eliza KRZYŃSKA – NAWROCKA – sekretarz
Maciej CZERMAK – członek

Delegatami na XXXV WALNY ZJAZD DELEGATÓW SIMP W RYDZYNIE zostali wybrani :
Marek STRĄCZEK i Leszek STACHURA

Prezes Oddziału, Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI i Wiceprezes Piotr GĘBIŚ mają zagwarantowany udział w Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie automatycznie jako Członkowie Honorowi SIMP.  Zastępcą Delegata wybrano Kol. Pawła ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.

Wybrano również Delegatów do Rady NOT w Tarnowie w osobach Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, Piotr GĘBIŚ . Zastępcami Delegatów do Rady NOT w Tarnowie wybrano Kol. Marka STRĄCZKA i Janusza FLEKA

Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

31 marca 2022 r. w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod nr 10 odbyło się Walne Zebranie Członków PTIM SIMP Oddział Regionalny w Tarnowie.
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Oddziału PTIM SIMP w Tarnowie na kadencję 2022 do 2026 r. został ponownie Kol. Piotr GĘBIŚ.

 

W  skład  Zarządu  weszli  Koledzy:

Marek Strączek – vice prezes
Leszek Stachura – sekretarz
Franciszek Michał Dzik – członek

 

Wybrana  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie:

Sławomir Zachara – przewodniczący
Janusz Flek – sekretarz
Zdzisław Sowiźrał – członek

 

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy:

Piotr Gębiś
Franciszek Michał Dzik
Leszek Stachura
Andrzej Stopa
Sławomir Zachara

 

Nowo wybranym władzom Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.

03  marca  2022 r. w  budynku  Naczelnej  Organizacji  Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod nr 10 odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie .
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie na kadencję 2022 do 2026 r. został ponownie Kol. Lesław  Świętochowski.

W skład Zarządu weszli:
Janusz  Flek – wiceprzewodniczący, Eliza Krzyńska-Nawrocka – sekretarz, Łukasz Opaliński – skarbnik, Członkowie Zarządu – Katarzyna Burnat, Dariusz Płaczek, Paweł  Świętochowski .

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
Kol. Dorota Tomaszewska – przewodniczący Komisji
Kol. Zbigniew Wójcik – sekretarz Komisji
Kol. Andrzej  Stopa – członek Komisji

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału  SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy :
Sebastian Bielecki, Łukasz Ciepiela, Ireneusz Kochanowicz, Eliza Krzyńska-Nawrocka,  Łukasz Opaliński, Marek Strączek, Lesław Świętochowski, Paweł Świętochowski, Dorota Tomaszewska, Robert Wielgat, Zbigniew Wójcik, Tomasz Żarski

Nowo wybranym władzom Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie składamy  gratulacje i życzymy owocnej pracy.

IMG_20220303_175150240 IMG_20220303_175154814 IMG_20220303_175205877 IMG_20220303_175209333 IMG_20220303_175214076 IMG_20220303_175218337_HDR IMG_20220303_175224527 IMG_20220303_175229476 IMG_20220303_175236874 IMG_20220303_175242021 IMG_20220303_180418308_HDR IMG_20220303_180435010_HDR

Na  podstawie  § 56  Statutu  SIMP  w  imieniu  Zarządu  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie, zapraszam  wszystkich  Członków  Koła  na  Walne  Zebranie  Członków  SIMP, które  odbędzie  się  03  marca  2022 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie, Rynek 10 , II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Według  Statutu  SIMP

§ 55

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków SIMP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)  uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz SIMP,
2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3)  rozpatrywanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej,
4)  wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
5)  wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału.

§ 56

1.Walne zebranie członków zwołuje zarząd koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2.W walnym zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie koła, z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO KOŁA MIEJSKIEGO  SIMP W TARNOWIE  03.03.2022 r.

1. Otwarcie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego  ( Prezes  Koła )
2. Przedstawienie  Zasad  Organizacyjnych Akcji Sprawozdawczo – Wyborczej  ( Prezes  Koła )
3. Zatwierdzenie  Porządku  Obrad   –  ( głosowanie jawne )
4. Wybór Przewodniczącego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego -  ( głosowanie jawne )
5. Wybór Prezydium  Zebrania .
6. Wybór Protokolanta Zebrania .
7. Wybór Komisji Mandatowej .
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
9. Wybór Komisji  Skrutacyjnej .
10. Sprawozdanie przewodniczącego  Zarządu  Koła  z  działalności  w  minionej  kadencji .
11. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  Koła  Miejskiego  SIMP .
12. Dyskusja  nad  przedstawionymi  sprawozdaniami .
13. Głosowanie  nad   wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Koła .
14. Wybory .

Zgodnie z § 25 pkt. 3 statutu SIMP – w jednostkach organizacyjnych terenowych – Koła SIMP i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek – o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo – wyborcze.
14.1. Wybory  prezesa  Zarządu  Koła
14.2. Wybory  Członków  Zarządu  Koła
14.3. Wybory  Komisji  Rewizyjnej  Koła
14.4. Wybory Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów  Oddziału  w  kwietniu 2022 r.
15. Dyskusja .
16. Podjęcie  Uchwały  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .
17. Zakończenie  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego .

Prezes  Koła  Miejskiego  SIMP
w  Tarnowie
Lesław  Świętochowski